กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม Zone4 Extreme

 

ข้อตกลงการใช้งาน EXE ID

การสมัคร EXE ID ของเกม Zone4 ให้เป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ได้กำหนดไว้

    ผู้ใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่บริษัทฯ ร้องขอเท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ทางบริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการทุกกรณี

ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศไว้

กรณีที่มีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บริการเกิดขึ้น อาทิเช่น

 • การใช้โปรแกรมช่วยเล่น
 • มีเจตนาหลอกลวงให้เกิดความเสียหายต่อไอดีของผู้ใช้บริการอื่น
 • มีกรณีพิพาทหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอื่น

ผู้ใช้บริการมีความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ระงับการใช้งาน EXE ID ทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากตัวเกมในทุกกรณี เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

    การกระจายข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด หรือตัวบุคคล มีโทษระงับการให้บริการ 3 วัน หรือดำเนินคดีตามกฏหมายขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม Zone4 Extreme

การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการตั้งชื่อตัวละคร (Character Name), การตั้งชื่อปาร์ตี้ (Party Name), การตั้งชื่อสมาคม (Faction Name), การตั้งฉายาตัวละคร และการตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการสนทนาภายในช่องสนทนาภายในเกม (Chat) รวมถึงการประกาศข้อความ หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้คำพูดในการสนทนาหรือการประกาศที่เป็นลักษณะการส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม มีผลต่อความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและตัวเกม หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ช่องสนทนา (Chat) ด้วยการส่งข้อความสนทนาหรือการประกาศซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเพื่อมีเจตนาก่อกวนไม่ให้ผู้ใช้บริการอื่นสามารถใช้งานช่องสนทนา (Chat) นั้นได้ตามปกติ (Flood Message) หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

 

การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการพนัน ภายในเกมส์ Zone4 Extreme

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทำการซื้อหรือขายหรือมีเจตนาที่จะซื้อหรือขาย ID และข้อมูลตัวละคร รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อหรือขาย ID และข้อมูลตัวละคร หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบสิทธิ์การเข้าถึง ID ของตัวเองให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่นด้วยความเต็มใจหรือความไม่ระมัดระวังก็ตาม ทางผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของ ID ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายทั้งหมดของ ID ตัวเองแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงรับโทษต่างๆ ที่ทางทีมงานได้ระบุไว้
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาในการเล่นการพนันภายในเกม เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยเงินในเกม หน่วยเงินจริง หรือไอเทมภายในเกม เช่น การใช้ Emoticon เพื่อการพนัน เป็นต้น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และผู้ใช้บริการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสียหายจากการถูกระงับไอดี ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้
 • การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามภายในเกม อาทิเช่น การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้ใช้บริการอื่นโดยใช้หน่วยเงินภายในเกม (Zen) โปรดใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบ ให้ยืม โอนไอเทมแก่ผู้ใช้บริการอื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาฉ้อโกง เช่น การตั้งร้านค้าราคาไม่ตรงกับที่ขาย หรือการขายไอเทมประเภทคล้ายคลึงกันในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล หากพบเจอครั้งแรกขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานไอดี 7 วัน ครั้งที่ 2  ระงับการใช้งานไอดี 30 วัน และครั้งที่ 3 ระงับการใช้งานไอดีถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการท่านใดนอกเหนือจาก Zone4 Merchant (ZM) ทำการซื้อหรือขายหน่วยเงินภายในเกม (Zen) และไอเทมภายในเกม โดยการแลกเปลี่ยนกับหน่วยเงินจริงทุกประเภทภายในตัวเกมเด็ดขาด รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้คำหรือประโยครูปแบบใดๆ ก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารโดยตรง แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อหรือขายผ่านทุกช่องทางภายในตัวเกม หากพบว่ามีการกระทำผิดครั้งแรกจะมีการระงับ ID เพื่อตักเตือนเป็นเวลา 3 วัน และหากพบเป็นครั้งที่สองทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ ID เป็นการถาวร

 

การใช้โปรแกรม "โกง" และโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกม

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ทำการโฆษณา แจกจ่าย ข้อมูลเซิฟเวอร์ที่ผิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมโกง โปรแกรมที่ช่วยดัดแปลงข้อมูลเกม หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Zone4 หรือบริษัท Electronics Extreme หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติหรือโปรแกรมโกงใดๆ ที่ส่งผลต่อระบบของเกม จำพวกโปรแกรมช่วยเล่น ที่เปิดใช้งานผ่านโปรแกรมอื่นๆ หรือไม่ผ่านการเข้าเกมผ่าน client โดยตรง ถ้าพบว่าผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมดังกล่าวจะถูกทำงานระงับไอดีถาวรและผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้แต่รับผลประโยชน์จากการใช้ก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน
 • ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็น BOT/Program โกงที่ส่งผลต่อระบบของเกม จำพวกโปรแกรมช่วยเล่นที่เปิดผ่านโปรแกรมอื่นๆ หรือไม่ผ่านการเข้า Client เกมโดยตรง ทางทีมงานจะตัดสินจากลักษณะดังนี้
  • กระทำการอย่างอื่นได้แต่ไม่ตอบสนอง หรือสื่อสารกับทีมงาน
  • ลักษณะการเล่นไม่เป็นธรรมชาติ เช่น เดินไปตีที่เดิมซ้ำๆ และกลับมานั่งตรงจุดเดิม
   หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ดัดแปลงแก้ไข ข้อมูล Data ดั้งเดิมของตัวเกม Zone4 ในทุกกรณี! หรือ ใช้งาน Data ซึ่งไม่ตรงกับที่ทางบริษัท Electronics Extreme เปิดให้บริการ ไม่ว่าการดัดแปลงนั้นจะส่งผล หรือไม่ส่งผลต่อผู้เล่นท่านอื่นก็ตาม หากพบการกระทำผิดฝ่าฝืน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการไอดีดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 วัน
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อดักจับข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และดำเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

กฎ กติกาเพิ่มเติมภายในเกมส์ Zone4

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้ความผิดปกติหรือช่องโหว่ภายในตัวเกม (Bug)ใดๆก็ตาม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือที่ส่งผลกระทบต่อระบบเกมและผู้ใช้บริการอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ 30 วัน ไปจนถึงถาวร รวมไปถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นแกล้ง หรือขัดขวางรวมถึงสร้างอุปสรรคแก่ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 15 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 30 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแอบอ้างหรือมีเจตนาแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน หรือกล่าวถึงในลักษณะอวดอ้างว่ารู้จักทีมงานเกม Zone4 หรือทีมงานบริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นและบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวรและอาจดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการมีเจตนาในการใช้งานห้อง PVP ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เช่นการสร้างห้องPVP เพื่อสะสมฉายา หรือรวบรวมไอเทมกิจกรรมในลักษณะที่ผิดปกติ โดยพิจารณาความเหมาะสมตามดุลยพินิจของทีมงาน หากพบว่ามีการกระทำผิดเป็นครั้งแรกจะมีการระงับ ID เพื่อตักเตือนเป็นเวลา 7 วัน และหากพบเป็นครั้งที่สองทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ ID เป็นการถาวร
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการติดตามเคส Hack ID / Item หายในทุกกรณี

 

หมายเหตุ

 • ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการกระทำผิดตามกฎที่ทีมงานระบุไว้ ทางทีมงานสามารถดำเนินการลงโทษได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้การตัดสินของทีมงานยึดตามหลักฐานที่ผู้ใช้บริการอื่นที่ได้รับความเสียหายจัดส่งให้ในรูปแบบ Video Clip เท่านั้น โดยทีมงานจะพิจารณาตามความชัดเจนที่ปรากฎในหลักฐานที่ได้รับ
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งหลักฐานในรูปแบบ Video Clip ที่มีการตัดต่อ ดัดแปลง หรือส่งหลักฐานเท็จเพื่อเจตนาใดๆ ก็ตามที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการอื่นเสียหาย ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลงโทษทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรเก็บข้อมูล ID และ Password ของตัวเองเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง ซึ่งเจ้าของ ID ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 • ในกรณีที่ทีมงานต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบไอดีหรือตัวละครของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ความร่วมมือแก่ทีมงาน หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งมีการขัดขวางหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานของทางทีมงาน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษตามกฎที่ระบุไว้
 • เมื่อผู้ใช้บริการสมัคร EXE ID เสร็จสิ้น ถือเป็นการยินยอมรับกฎ กติกาตามที่ทางทีมงานได้กำหนดไว้ทุกประการ และยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษหากผู้ใช้บริการทำผิดกฎ กติกาที่ได้ระบุไว้
 • หากผู้ใช้บริการละเมิดกฎ กติกาการใช้งานไม่ว่าเกมใดๆ ของทางบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด จนเป็นเหตุให้ถูกระงับการให้บริการ EXE ID ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการเข้าใจและยินยอมกับกฎ กติกา มารยาทที่ทางทีมงานระบุไว้ทุกประการ และหากผู้ใช้บริการรับโทษจากการทำผิดกฎ กติกาข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็นเหตุให้ต้องถูกระงับไอดีทั้งชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์

    สำหรับผู้ใช้ข้อมูลออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้ ทางบริษัท Electronics Extreme จึงมีมาตรการป้องกันตรวจสอบสม่ำเสมอ และเลือกใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดเทียบเท่าเว็บไซต์ธนาคาร แต่นอกเหนือจากระบบที่ดีแล้ว หากผู้ใช้ตระหนักถึงการป้องกันข้อมูลส่วนตัว ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ จึงขอแนะนำ เผยแพร่ ตัวอย่างความรู้ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้

 

การป้องกันข้อมูลส่วนตัว

 • วิธีที่ 1 การตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก โดยทั่วไปเพื่อความปลอดภัยควรตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อเล่น ชื่อสัตว์เลี้ยง หรือคำที่ตนเองชอบพูดถึงบ่อย ที่สำคัญ ภายหลังที่ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากแล้ว ก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะๆ ด้วย รวมถึงระมัดระวังการใส่รหัสผ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น และควรตั้งรหัสผ่านสำหรับการใช้งานไม่ซ้ำกับบัญชีเว็บ หรือเกมที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ
 • วิธีที่ 2 ป้องกันภัยร้ายจาก phishing ซึ่งเป็นการหลอกลวงในรูปแบบการปลอมแปลงเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความที่สร้างขึ้นหลอกให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น บัญชีใช้งานและรหัสผ่าน (Username / Password) หรือหมายเลขบัตรประจำตัว ซึ่งการใช้เว็บไซต์เกมในเครือ Electronics Extreme ต้องตรวจสอบให้ดี เพราะ url จะเป็น HTTPS และมีสัญลักษณ์ "Valid Certificate" รูปกุญแจสีเขียว พร้อมแสดงชื่อ "Electronics Extreme Limited [TH]" ด้วย
 • วิธีที่ 3 ใช้ social networking ด้วยความระมัดระวัง ปัจจุบันมีการใช้เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ผู้ใช้งานควรกำหนดระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่บนเว็บเครือข่ายสังคมดังกล่าว พร้อมทั้งไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด สำหรับผู้ใช้ Facebook แนะนำให้ใช้งาน two-factor authentication เพื่อรับการยืนยันทาง sms ทุกครั้งเมื่อมีการล็อกอินที่น่าสงสัย
 • วิธีที่ 4 ระมัดระวังการแอบอ้างตัวเป็นทีมงานจากบุคคลที่น่าสงสัย โดยทางทีมงานบริษัท Electronics Extreme ไม่มีนโยบายในการขอ Password ไม่ว่ากรณีใดๆจากผู้เล่นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอผ่านทางตัวเกม Zone4 หรือผ่านทางหน้าแฟนเพจ Zone4 ก็ตาม รวมถึงไม่มีนโยบายส่ง Link URL ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือให้ผู้เล่นเช่นกัน

 

ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดในเว็บไซต์ของบริษัท ELECTRONICS EXTREME

    การใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อยกระดับการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัท Electronics Extreme ได้ลงทุนใช้ระบบ  SSL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาป้องกันภัยคุกคามชนิดนี้โดยตรง และ verified ด้วยชื่อบริษัทถูกต้อง ทำให้ได้มาตรฐานสูงเท่ากับเว็บไซต์ธนาคาร ซึ่งผู้ใช้จะสังเกตได้จาก HTTPS และมีสัญลักษณ์ "Valid Certificate" รูปกุญแจสีเขียว พร้อมแสดงชื่อ "Electronics Extreme Limited [TH]"